Prežíva Vaša blízka osoba výkyvy glykémie?

Prežíva Vaša blízka osoba výkyvy glykémie?

Prežívanie príliš vysokých a nízkych glykémií

Pacienti s diabetom môžu zažívať výkyvy glykémie (t.j. hladina cukru v krvi), ktoré môžu mať vplyv nielen na ich zdravie, ale aj na ich správanie. Vaši blízki môžu dodržiavať všetky odporúčania lekára a robiť len to najlepšie, aby mali diabetes pod kontrolou, ale aj napriek tomu sa im nedarí udržiavať glykémiu v odporúčanom rozmedzí.

Tým, že porozumiete diabetu, vysokým a nízkym glykémiám a tomu, ako ich rozpoznať, pomôžete Vašim blízkym.

Dôsledky príliš vysokých a nízkych glykémií

Diabetes, ktorý nie je pod kontrolou, môže vystaviť Vašu blízku osobu riziku diabetických komplikácií a zároveň veľké výkyvy glykémie môžu mať emocionálny dopad a viesť k pocitu úzkosti a depresii.

Depresie súvisiace s diabetom môžu ovplyvniť aj schopnosť pacienta kontrolovať si hladinu cukru v krvi a to môže viesť k vzniku bludného kruhu. Na jednej strane depresia ovplyvňuje schopnosť kontroly glykémie, a na druhej strane zlá kontrola glykémie ďalej prehlbuje prítomnú depresiu. Výskyt depresie spojenej s diabetom často zostáva nerozpoznaný.

Záťaž spojená so starostlivosťou o blízku osobu s diabetom môže mať zdravotné dôsledky aj pre Vás v postavení opatrovateľa. Tieto dôsledky môžu zahŕňať syndróm vyhorenia - fyzické a emocionálne vyčerpanie zo starostlivosti o milovaného človeka s diabetom.

1. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. The Lancet Vol 352, Sept 1998
2. Diabetes.co.uk. High and low blood sugar symptoms: http://www.diabetes.co.uk/high-low-blood-sugar-symptoms.html; - Access date: 24 Sept 2015
3. Lloyd C. The effects of diabetes on depression and depression on diabetes. Diabetes Voice 2008;53:23-26;
4. Penckofer S, et al. Diabetes Technol Ther 2012;14(4):303–310;
5. Rizzo MR, et al. Diabetes Care 2010;33(10):2169–2174;
6. Wahowiak L. Coping with caregiver burnout. Diabetes Forecast, February 2013: http://www.diabetesforecast.org/2013/feb/coping-with-caregiver-burnout.html. Access date 24 Sept 2015